RSS RSS
Res Publica je časopis angažovanih ideja, koji kroz tekstove koji se objavljuju na dnevnom nivou nastoji da artikuliše makro pristup našoj društvenoj stvarnosti, bazirajući se na naučnim istraživanjima, ali i služeći se oruđima medijske kulture radi diseminacije znanja iz znanstvenog u javno polje. Polazeći od brige za opšti interes, ovakvim pristupom nastojimo da temeljno i kritički analiziramo aktuelne apologetske odnose prema postojećim ekonomsko-društvenim uređenjima u državama koje pripadaju jugoslovenskoj civilizaciji.
Naš fokus je, takođe, i na razumijevanju i dekonstrukciji hegemonih vizija društvenog sveta i društveno-ekonomskih i kulturnih antagonizama u Evropi i svetu, koji se nalaze u konstantnom pokretu, bez da mijenjaju same temelje na kojima su izgrađeni i koji reprodukuju odnose dominacije. S tim u vezi, naš glavni napor je usmjeren na pokušaj novog i drugačijeg promišljanja demokratije i demokratskih mehanizama u društvu, ekonomiji, politici i kulturi, uzimajući u obzir promene odnosa u međunarodnoj politici, degradacije građanskog suvereniteta i faktičkog isključivanja društvene većine iz odlučivanja o stvarima od javnog značaja, uz sve veći uticaj digitalizacije i interneta u naznačenim procesima. U kontekstu opšte valorizacije bilo antiintelektualizma bilo elitizma, koja se u društvenom prostoru odražava kroz zaoštravanje podele između „običnih ljudi“ i „stručnjaka“, a u medijskom polju između „tabloida“ i „stručnih časopisa“, Res Publica želi da se nametne kao protivteža toj fragmentaciji, odnosno kao „eklektički treći”: medij koji uređuju intelektualci i čiji su tekstovi produkt rigozoznosti naučnih istraživanja, ali koji su pisani na način da mogu da komuniciraju sa širom javnosti.

Okupljajući kao saradnice i suradnike univerzitetske profesorice i profesore, naučne istraživače i istraživačice, pisce i umetnike iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije, Makedonije i šire, cilj Res Publice je da pruži analize koje će doprinijeti jačanju individualne i kolektivne svesti građanki i građana, odnosno njihovom osposobljavanju za autonomnu kritičku refleksiju „kompleksnih“ problema s kojima se suočavaju u svakodnevnom životu i aktivno i kvalifikovano sudelovanje u javnim debatama o tim problemima.

Jedan od naših ciljeva je i doprinos ravoju kulture dijaloga. U svom radu ćemo, na tom tragu, podsticati objavljivanje polemičkih tekstova, kao i tekstova koji sadrže stavove koji ne odražavaju stavove odgovornih urednika.

Res Publica poštuje i zagovara postojeći jezički pluralizam i ravnopravnost standardnih južnoslovenskih jezika, tako da ćemo tekstove objavljivati u njihovom izvornom obliku, bez „prevođenja“.

Creative Commons (CC-BY-SA 3.0)

Publikacija je nastala u okviru projekta Academic Engagement for Democracy in SEE koji realizuje Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope, u partnerstvu sa Institutom za filzofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i Centra za napredne studije jugoistočne Evrope Sveučilišta u Rijeci, a uz podršku Fondacije braće Rokafeler. Stavovi izrečeni u tekstu predstavljaju isključivo stavove autora.

Res publica je časopis angažovanih ideja, koji kroz tekstove koji se objavljuju na dnevnom nivou nastoji da artikuliše makro pristup našoj društvenoj stvarnosti, bazirajući se na naučnim istraživanjima, ali i služeći se oruđima medijske kulture radi diseminacije znanja iz naučnog u javno polje. Polazeći od brige za opšti interes, ovakvim pristupom nastojimo da temeljno i kritički analiziramo aktuelne apologetske odnose prema postojećim društvima u državama koje pripadaju jugoslovenskoj civilizaciji.

Naš  fokus je, takođe, i na razumevanju i dekonstrukciji hegemonih vizija društvenog sveta i društveno-ekonomskih i kulturnih antagonizama u Evropi i svetu, koji se nalaze u konstantnom pokretu, bez da menjaju same temelje na kojima su izgrađeni i koji reprodukuju odnose dominacije. S tim u vezi, naš glavni napor je usmeren na pokušaj novog i drugačijeg promišljanja demokratije i demokratskih mehanizama u društvu, ekonomiji, politici i kulturi, uzimajući u obzir promene odnosa u međunarodnoj politici, degradacije građanskog suvereniteta i faktičkog isključivanja društvene većine iz odlučivanja o stvarima od javnog značaja, uz sve veći uticaj digitalizacije i interneta u naznačenim procesima. U kontekstu opšte valorizacije bilo antiintelektualizma bilo elitizma, koja se u društvenom prostoru odražava kroz zaoštravanje podele između „običnih ljudi“ i „stručnjaka“, a u medijskom polju između „tabloida“ i „stručnih časopisa“, Res publica želi da se nametne kao protivteža toj fragmentaciji, odnosno kao  „eklektički treći”: medij koji uređuju intelektualci i čiji su tekstovi produkt rigozoznosti naučnih istraživanja, ali koji su pisani na način da mogu da komuniciraju sa širom javnosti.

Okupljajući kao saradnice i saradnike univerzitetske profesorice i profesore, naučne istraživače i istraživačice iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije, Makedonije i šire, cilj Res publice je da pruži analize koje će doprineti jačanju individualne i kolektivne svesti građanki i građana, odnosno njihovom osposobljavanju za autonomnu kritičku refleksiju „kompleksnih“ problema s kojima se suočavaju u svakodnevnom životu i aktivno i kvalifikovano učešće u javnim debatama o tim problemima.

Jedan od naših ciljeva je i doprinos ravoju kulture dijaloga. U svom radu ćemo, na tom tragu, podsticati objavljivanje polemičkih tekstova, kao i tekstova koji sadrže stavove koji ne odražavaju stavove odgovornih urednika.

Res Publica poštuje i zagovara postojeći jezički pluralizam i ravnopravnost standardnih južnoslovenskih jezika, tako da ćemo tekstove objavljivati u njihovom izvornom obliku, bez „prevođenja“.

Creative Commons (CC-BY-SA 3.0)

Publikacija je nastala u okviru projekta Academic Engagement for Democracy in SEE koji realizuje Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope, u partnerstvu sa Institutom za filzofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i Centra za napredne studije jugoistočne Evrope Sveučilišta u Rijeci, a uz podršku Fondacije braće Rokafeler. Stavovi izrečeni u tekstu predstavljaju isključivo stavove autora.

 

Tekstovi koji vam pomažu da bolje razumete sv(ij)et oko sebe.
Dva puta mesečno newsletter izabranih  tekstova u tvom inboxu.